میوه های آبنباتی (Candied fruits)

میوه های آبنباتی یا میوه های لعاب داده شده، میوه هایی هستند که در آنها 50% _60% رطوبت گرفته شده و با شکر (و/یا پلی اُل ها) جایگزین شده است. مخازن بزرگ دوار با میوه های آماده شده پر می شوند. در این مخازن میوه ها برای روزها در گردش و بالا و پایین شدن هستند و سپس از مه ایجاد شده از شربت ذرت عبور کرده وارد حمام شکر می شوند. دمای سالن تولید و مخازن ثابت نگه داشته می شوند تا شکر در میوه و بر روی آن کاملاً تثبیت گردد.

به جای استفاده از شکر/گلوکز می توان با استفاده از پلی اُل ها (Polyols) محصولات بدون شکر و یا شکر کمتر نیز تولید کرد.