هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) (کاستیک سودا) مایع و گرانول (E524)