نان (صنعتی، سنتی)

به طور کلی نان به محصولی اتلاق می شود که با استفاده از خمیرمایه و یا خمیرترش تهیه شده باشد. تنوع محصولات نان چه در ایران و چه در خارج از کشور بسیار بالا است و این گوناگونی هر روز بازار نان را پر رنگ و لعاب تر می کند. نیاز بالای مصرف کننده به این محصول و تغییر رویه زندگی به خصوص در شهرها باعث تکاپوی تولید کنندگان صنعتی برای چیره شدن بر قسمتی از بازار مصرف شده است. آنچه در بین تولید کنندگان نان صنعتی در ایران مغفول مانده است، تفاوت عمده بین نان صنعتی و نان بسته بندی است. در واقع بیشتر محصول تولید کنندگان صنعتی نان در ایران را نان های بسته بندی تشکیل می دهد. این در حالی است که چه در ایران و چه در جهان، مصرف کننده همواره به دنبال نان داغ یا به عبارتی نان تنوری است، نه نان بسته بندی.