پنیر

پنیر یک محصول لبنی تازه و یا کاملاً فراوری شده است که در اثر انعقاد شیر و جداسازی آب پنیر از شیر، خامه و سایر مشتقات شیر ایجاد می گردد. انعقاد، عموماً با افزودن اسید و یا مایه ماست صورت می گیرد که در هر دو مورد، کازئین به صورت غیر محلول در می آید و یک ساختار یکپارچه در شیر ایجاد می کند.